FlightAlerts Gebruiksvoorwaarden

FlightAlerts wordt beschikbaar gesteld door Priority Pass, onderdeel van The Collinson Group.

Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Door het gebruik van deze website FlightAlerts (de "Site"), anders dan om deze Voorwaarden voor het eerst te lezen, gaat u ermee akkoord dat de Voorwaarden gelden voor uw gebruik van de Site. Priority Pass behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd deze Voorwaarden te wijzigen. Kijk regelmatig op deze site om te zien of er iets gewijzigd is. Deze Voorwaarden zijn van toepassing in combinatie met de standaard gebruiksvoorwaarden van Priority Pass die beschikbaar zijn op prioritypass.com/conditions-of-use.

De Site geeft informatie over FlightAlerts. De tekst, afbeeldingen en andere inhoud van de Site (samen de "Inhoud") zijn beschermd door de auteursrechtwetgeving van het Verenigd Koninkrijk en andere landen.

Priority Pass geeft u toestemming om de Inhoud op het voor het publiek toegankelijke gedeelte van de Site te bekijken. Onder deze toestemming valt niet het recht op screen scraping, reproductie, distributie, verspreiding of uitzending, wijziging of het op enige andere wijze commercieel exploiteren van de Inhoud, met de uitzondering dat reproductie die voortvloeit uit het gebruik van de Site overeenkomstig deze Voorwaarden wel is toegestaan. De toestemming kan door Priority Pass op ieder moment beëindigd worden, met of zonder reden. 

Priority Pass behoudt zich het recht voor om te allen tijde en van tijd tot tijd de Inhoud te wijzigen of niet langer toegang tot de Site (of een deel daarvan) te verschaffen, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat Priority Pass niet aansprakelijk is tegenover u voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de Site of de Inhoud. 

U gaat ermee akkoord dat Priority Pass, naar eigen goeddunken, uw toegang tot of gebruik van de Site kan beëindigen, om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze overtuiging dat u deze Voorwaarden heeft geschonden of in strijd ermee heeft gehandeld, naar de letter of naar de geest ervan. U gaat ermee akkoord dat beëindiging van uw toegang tot de Site zich kan voordoen onder enige bepaling van deze Voorwaarden met of zonder kennisgeving aan u, en u gaat er ook mee akkoord dat Priority Pass niet aansprakelijk is ten opzichte van u ingeval van beëindiging van uw toegang tot de Site. 

Priority Pass zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat alle dienstverlenende derden zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van auteursrecht. Als u van mening bent, dat uw auteursrechten op enig werk zijn geschonden door middel van de Site, neem dan contact op met Priority Pass en uw klacht zal dan doorgegeven worden aan de betreffende dienstverlenende derde partij. 

U gaat ermee akkoord dat u zelf volledig verantwoordelijk bent voor aanschaf en onderhoud van alle apparatuur en diensten die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de Site en voor alle kosten die hieraan verbonden zijn.

Priority Pass zal maatregelen nemen ter voorkoming van misbruik van de Site voor enig onrechtmatig of aanstootgevend doel. U gaat er op uw beurt mee akkoord, dat u de Site niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig of aanstootgevend doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het plaatsen, uploaden of verzenden van enige content die: (1) onrechtmatig is onder de wetten van enig rechtsgebied waaraan u of Priority Pass onderworpen zijn; (2) schadelijk, bedreigend, intimiderend of lasterlijk is, inbreuk maakt op de privacy van een ander, of obsceen is (met inbegrip van maar niet beperkt tot beelden of voorstellingen van kindermisbruik, kinderpornografie, of minderjarigen die seksuele handelingen verrichten of zich in een expliciet seksuele situatie bevinden); (3) inside-informatie of voorkennis, of op enige andere wijze bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie is; (4) inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of ander recht van intellectueel eigendom; (5) vervalst is, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van nagemaakte headers of op een andere manier gemanipuleerde identificaties met het doel de herkomst ervan te verdoezelen; (6) softwarevirussen bevat of verzendt of enige andere kwaadaardige computercode, bestanden of programma's die ontworpen zijn om de functionaliteit van computersoftware te onderbreken, vernietigen of beperken; (7) bedoeld is voor gebruik bij een actie ten behoeve van het claimen van passagiersrechten; (8) een advertentie is voor of een aanbeveling van of een verzoek om producten of diensten. U gaat ermee akkoord om Priority Pass te vrijwaren van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit schending van deze Voorwaarden door u. 

U gaat ermee akkoord dat de Site en de Inhoud aan u ter beschikking gesteld worden "zoals deze zijn" en "zoals deze beschikbaar zijn", zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op rechten. We geven geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van gegevens die gepubliceerd worden door dienstverlenende derde partijen.

Priority Pass garandeert niet dat de Site op een bepaald moment beschikbaar is, noch dat de Site dan veilig is of vrij van fouten. U gebruikt de Site op eigen risico en u houdt er rekening mee dat als u materiaal downloadt van de Site, er risico bestaat op verlies van data of schade aan uw computersysteem. Het is de verantwoordelijkheid van de kaarthouders/de leden om te letten op vluchttijden, boarding gates en overige bijkomende informatie die op hun vlucht van toepassing is, en om op tijd aanwezig te zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat in geen enkel geval Priority Pass aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade, zelfs niet als Priority Pass zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijke schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving of andere speciale schade, gevolgschade, een privaatrechtelijke boete in de zin van 'exemplary damages' en incidentele schade, op welke manier dan ook veroorzaakt, of de claim nu gebaseerd is op een wettelijk contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad, garantie of welke andere rechtstheorie dan ook.

De Priority Pass Bedrijvengroep streeft constant naar verbetering van de diensten die de groep levert. Als de kaarthouder twijfels of klachten heeft, dan dient hij meteen contact op te nemen met Priority Pass, overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden van Priority Pass.

Priority Pass behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden, met inachtneming van redelijke kennisgeving aan de kaarthouders, op een in de omstandigheden gepaste wijze.

Voor zover dit door de plaatselijke wet- of regelgeving toegelaten is, is op deze Gebruiksvoorwaarden het Engelse recht van toepassing en onderwerpen zowel Priority Pass als de kaarthouder zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken voor het beslechten van uit de Gebruiksvoorwaarden voortkomende geschillen.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde autoriteit of rechtbank als nietig of onuitvoerbaar wordt beoordeeld, dan wordt die bepaling niet bestaand geacht en zal deze verder geen invloed hebben op de rest van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

Als er sprake is van betekenisverschillen tussen de versie in de Engelse taal van deze Gebruiksvoorwaarden en een vertaalde versie, dan gaat de versie in de Engelse taal voor.